Renovering av gamla arrendatorsbostaden

Vi köpte ett renoveringsobjekt i juli 2014. Besiktningen visade att det fanns mycket att göra, inte bara måla och tapetsera om. Bl.a. måste all el bytas. Några åtgärder var brådskande att komma igång med: reparation av grund och golv i bottenvåningen, rensning av rökgångar och planering av ett nytt enskilt avlopp som uppfyllde kommunens krav.

Vår ambition var att reparera skador, göra en varsam renovering utan att förvanska, behålla den gamla stilen, men få lättskötta badrum. Vi vill helst använda energismart, miljövänligt och hållbart material. Vi valde att undvika materialförstörelse genom att t.ex. behålla väggarnas gipsskivor, takens tritex och 3-glas fönstren som sattes in på 1970-talet.

Innan vi flyttade in sattes det in en vindslucka, 1970-talets golv och underliggande plastisolering avlägsnades i 3 rum, kakelugnarna nedmonterades och skorstenarna rensades. Vi anlitade arkitekten Michael Hedborg, som ritade ett nytt uthus, ett nytt badrum på övervåningen, ateljéfönster som ersättning för ett gammalt takfönster och en ny dörr från serveringsgången ut till trädgården. Vi anlitade också Olle Claesson, en konstruktör med erfarenhet av gamla hus.

Vi flyttade in i slutet på augusti 2014. Det visade sig nyttig att bo in oss för att förstå hur vi vill ha det. Att vara på plats under renoveringen främjade snabba beslut och ett gott samarbete med byggarna.

Ronnie Bertha, Stockholms Kakelugnsmakeri AB, renoverade de sex rökgångarna, två kakelugnar och en rörspis.

Byggfabrikens kök, model sekelskifte, måttbyggdes och levererades efter ritning av Tor Fransson som också installerade de nya snickerierna.

Yxhammar Bygg & Snickeri byggde allt utom kökssnickerierna och eldstäderna. Under byggets gång byttes elcentralen ut och nya element installerades.

All målning och tapetsering gjorde vi själva.

Vi är mycket nöjda med resultatet. Det finns en del kvar att göra: målning, tapetsering, trädgård runt uthuset, m.m..

Förutsättningar

Avstyckning Lovö Prästgård 1:6, 1996-05-15, Dnr FABM 96 976, Akt nr: 0125-96/15: pdf
ritning och X, Y koordinater – s. 4
gränskoordinater – s. 6

Områdesbestämmelser:   plankarta, beskrivning (speciellt s. 5-6), behovsbedömning (speciellt checklista s. 3-6)
Inom området ska alla nybyggnationer och anläggningar samrådas skriftligt med kommunen, även bygglovsbefriande åtgärder enligt plan- och bygglagen. Det skriftliga underlaget ska bestå av minst framställning av syftet med åtgärden, situations- plan, detaljritningar och materialbeskrivning.

Område Q utgör en särskilt värdefull miljö. Byggnad, anläggning och tomter ska utformas efter den kulturhistoriska miljön. Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess kulturhistoriska och miljömässiga värden tas till vara.

Ritningar